LINQPad – linq ile rastgele veri çekme

Dosya sistemindeki ilgili klasörden rastgele 10 dosya listeleme

//file system
var files = (from file in new DirectoryInfo("c:\windows").GetFiles()
let tempName = Path.GetRandomFileName()
orderby tempName
select new
{
  Name = file.Name
}).Take(10);
files.Dump();

Product tablosundan rastgele 10 kayıt listeleme

//DbContext Server
var products = (from p in Products
select new
{
  Name = p.Name
}
).OrderBy(p => Guid.NewGuid()).Take(10);
products.Dump();

 

mongodb ye blob storage muamelesi yapma

Uygulama için kullandığım Nuget paketi

Install-Package mongocsharpdriver -Version 2.5.0

dosya ve diğer ek bilgileri tanımlamak için şık bir nesne örneği

public class Blob
{
 [BsonId]
 public ObjectId ID { get; set; }
 [BsonElement("blobid")]
 public string BlobId { get; set; }
 [BsonElement("name")]
 public string Name { get; set; }
 [BsonElement("extension")]
 public String Extension { get; set; }
 [BsonElement("content")]
 public byte[] Content { get; set; }
}

csharp için hazırlanmış mongodb bağlantı sürücüsü (driver) ile önce dosyayı yükleme ve peşinden test işlemi

void Main()
{
 var client = new MongoClient("mongodb://username:password@xxxxxxx.mlab.com:38319/blobstorage");
 var database = client.GetDatabase("blobstorage");
 var collection = database.GetCollection<Blob>("blob");
 var dataFile = File.ReadAllBytes(@"D:\Images\Icons\beos\png\128\Be_AIM.png");
 var blobId = "416550a4-ac76-4fa4-8f9f-ce583708ed62";
 collection.InsertOne(new Blob
 {
  Name = "Be_AIM",
  Extension = ".png",
  BlobId = blobId,
  Content = dataFile
 });

 var document = collection.Find(
  p => p.BlobId == "416550a4-ac76-4fa4-8f9f-ce583708ed62"
 ).FirstOrDefault();
 var img = Image.FromStream(new MemoryStream(document.Content));
 //kullanıma bağlı bir takım kodlar vs vs
}

Mongodb denemeleri yapmak için mlab adresinden ücretsiz bir hesap oluşturabilirsiniz.

LINQPad – tcmb.gov.tr günlük kur bilgisi

void Main()
{
 string path = "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml";
 XDocument xDoc = XDocument.Load(path);
 var tarih = xDoc.Element("Tarih_Date").Attribute("Tarih").Value;
 var usd = (from x in xDoc.Descendants("Currency") where (string)x.Attribute("Kod") == "USD" select x).FirstOrDefault();
 usd.Element("ForexBuying").Value.Dump();
 usd.Element("ForexSelling").Value.Dump();
}

 

kendi imkanlarımız ile evde captcha yapımı

Alan Turing ‘i saygıyla andıktan sonra adım adım ilerleyelim.

1 – Alfa numerik karakterlerimizi oluşturalım:

publicstring CreateCaptchaKey()
{
  string[] chars = { "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "j", "k", "m", "n", "p", "r", "s", "t", "u", "v", "y", "z", "x", "q", "w" };

  Random rand = new Random();
  string captchaKey = "";

  for (int i = 0; i < 5; ++i)
  {
    captchaKey += chars[rand.Next(0, chars.Length)];
  }
  return captchaKey;
}

1,i ve l karakterlerini bilinçli olarak kaldırdım.

2 – Ürettiğimiz karakterlerden GDI+ ile grafik dosyası oluşturalım:

public byte[] CreateImage(string key)
{
  Random rnd = new Random();
  Bitmap bmp = new Bitmap(200, 80);
  Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);
  g.Clear(Color.White);
  Font f = new Font("Arial", 34, FontStyle.Bold);
  Font fa = new Font("Arial", 18, FontStyle.Bold);
  g.SmoothingMode = System.Drawing.Drawing2D.SmoothingMode.AntiAlias;
  g.TextRenderingHint = System.Drawing.Text.TextRenderingHint.AntiAlias;

  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(125, 255, 0, 0)), -10, -10, 80, 80);
  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(85, 85, 119, 100)), 60, -10, 60, 60);
  g.FillEllipse(new SolidBrush(Color.FromArgb(161, 173, 185, 9)), 90, 0, 80, 80);

  var colorArray = new Color[] { Color.Red, Color.Green, Color.Blue, Color.Purple, Color.Orange };
  int left = 10;

  for (int i = 0; i < colorArray.Length; i++)
  {
    var color = colorArray[rnd.Next(5)];
    var harf = key[i].ToString();

    if (i % 2 == 0)
    {
      g.RotateTransform(5);
      g.DrawString(harf, f, new SolidBrush(color), left, 10);
    }
    else
    {
      g.RotateTransform(-3);
      g.DrawString(harf, fa, new SolidBrush(color), left, 10);
    }
    left += 30;
  }
  MemoryStream mem = new MemoryStream();
  bmp.Save(mem, ImageFormat.Png);
  return mem.ToArray();
}

3 – Oluşan grafik dosyasını arayüze ekleyelim;

<!-- login.cshtml -->
<!-- formun uygun bir yerine koyabilirsiniz -->
<div class="form-group">
  <div class="col-xs-12" style="text-align:center;">
     <img src="/Account/CreateImage" style="cursor:pointer" onclick="reloadR()" class="captcha" />
  </div>
</div>
<!-- sayfanı en altına ekleyin -->
<script>
  //yenilemek için kullanılacak
  function reloadR() {
    $(".captcha").removeAttr("src").attr("src", "/Account/CreateImage?Id=" + Math.floor((Math.random() * 100) + 1));
  }
</script>

//login controller

[AllowAnonymous]
public ActionResult CreateImage()
{
  var captchaKey = StringHelper.CreateCaptchaKey();
  Session["CaptchaKey"] = captchaKey;
  return File(GdiHelper.CreateImage(captchaKey), "image/png");
}

geriye sadece formu gönderdiğimiz action da kontrol etmek kaldı. Orası da sizin yoğurt yiyişiniz.

ado.net temel işlemleri için helper

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace DBHelper
{
  public static class Db
  {
    static string connectionString;

    [ThreadStatic]
    static SqlConnection connection;
    [ThreadStatic]
    static SqlTransaction transaction;

    static Db()
    {
      connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
    }

    public static bool OpenConnection()
    {
      if (connection == null)
      {
        connection = new SqlConnection(connectionString);
      }
      if (connection.State == ConnectionState.Closed ||
        connection.State == ConnectionState.Broken)
      {
        connection.Open();
        return true;
      }
      return false;
    }

    static void CloseConnection(bool close)
    {
      if (close)
      {
        connection.Close();
        connection.Dispose();
        connection = null;
      }
    }

    static void SetParameterToCommand(SqlCommand command, string sql, params object[] parameterValues)
    {
      string pattern = @"@\w+";
      var parameterNamesFromQuery = Regex.Matches(sql, pattern);
      if (parameterNamesFromQuery.Count != parameterValues.Length)
        throw new Exception("Parametre eksik veya fazla!");

      for (int i = 0; i &lt; parameterNamesFromQuery.Count; i++)
      {
        command.Parameters.AddWithValue(parameterNamesFromQuery[i].Value, parameterValues[i] ?? DBNull.Value);
      }
    }

    public static bool BeginTransaction()
    {
      if (transaction == null)
      {
        transaction = connection.BeginTransaction();
        return true;
      }
      return false;
    }

    public static void CommitTransaction(bool commit)
    {
      if (commit)
      {
        transaction.Commit();
        transaction.Dispose();
        transaction = null;
      }
    }

    public static void RollbackTransaction()
    {
      if (transaction != null)
      {
        transaction.Rollback();
        transaction.Dispose();
        transaction = null;
      }
    }

    public static object ExecuteScalar(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection))
      {
        SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          cmd.Transaction = transaction;

        try
        {
          return cmd.ExecuteScalar();
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

    public static int ExecuteNonQuery(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection))
      {
        SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          cmd.Transaction = transaction;

        try
        {
          return cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

    public static IDataReader ExecuteReader(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
      SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);
      return cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
    }

    public static void FillTable(DataTable dataTable, string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(sql, connection))
      {
        dap.SelectCommand.CommandTimeout = 100;
        SetParameterToCommand(dap.SelectCommand, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          dap.SelectCommand.Transaction = transaction;

        try
        {
          dap.Fill(dataTable);
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

  }
}

Örnek Kullanım:

Db.ExecuteNonQuery("insert Product values(@Name,@Amount)", name, amount);

Proje dosyası için Github

powershell ile basit yedekleme kodu

      Yorum yok powershell ile basit yedekleme kodu
//dosya sıkıştırmak için gerekli kütüphane ekleniyor
Add-Type -A System.IO.Compression.FileSystem
//oluşacak zip dosyasının adı işlem tarihi ile aynı olacak
$filename = [DateTime]::Now.ToString("dd_MM_yyyy") + ".zip"
//veritabanının yedeği alınıyor (windows authentication)
Backup-SqlDatabase -ServerInstance "SunucuAdı" -Database "VeriTabanıAdı" -BackupFile "C:\www\site\App_Data\DB.bak"
//App_Data klasörü ile bak dosyası sıkıştırılıyor
[IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory('C:\www\site\App_Data', 'c:\www\backup\'+ $filename)
//veritabanı yedeği siliniyor
Remove-Item C:\www\site\DB.bak