Category Archives: csharp

LINQPad – group by ile pivot

      Yorum yok LINQPad – group by ile pivot

yakınen bildiğimiz t-sql groupby sorgu örneği select C.CategoryName,Count(EC.CategoryId) Adet from EntryCategories EC join Categories C on EC.CategpryID = C.Id group by C.CategoryName bunu linq ile uyarlayıp alıp biraz değiştirince çok da güzel pivot oluyor from p in db.EntryCategories where p.Entry.EntryTime.Year == 2010 group p by p.Category.CategoryName into g select new… Read more »

LINQPad – linq ile rastgele veri çekme

Dosya sistemindeki ilgili klasörden rastgele 10 dosya listeleme //file system var files = (from file in new DirectoryInfo(“c:\windows”).GetFiles() let tempName = Path.GetRandomFileName() orderby tempName select new { Name = file.Name }).Take(10); files.Dump(); Product tablosundan rastgele 10 kayıt listeleme //DbContext Server var products = (from p in Products select new {… Read more »

mongodb ye blob storage muamelesi yapma

Uygulama için kullandığım Nuget paketi Install-Package mongocsharpdriver -Version 2.5.0 dosya ve diğer ek bilgileri tanımlamak için şık bir nesne örneği public class Blob { [BsonId] public ObjectId ID { get; set; } [BsonElement(“blobid”)] public string BlobId { get; set; } [BsonElement(“name”)] public string Name { get; set; } [BsonElement(“extension”)] public… Read more »