Monthly Archives: Mart 2018

LINQPad – linq ile rastgele veri çekme

Dosya sistemindeki ilgili klasörden rastgele 10 dosya listeleme //file system var files = (from file in new DirectoryInfo(“c:\windows”).GetFiles() let tempName = Path.GetRandomFileName() orderby tempName select new { Name = file.Name }).Take(10); files.Dump(); Product tablosundan rastgele 10 kayıt listeleme //DbContext Server var products = (from p in Products select new {… Read more »

mongodb ye blob storage muamelesi yapma

Uygulama için kullandığım Nuget paketi Install-Package mongocsharpdriver -Version 2.5.0 dosya ve diğer ek bilgileri tanımlamak için şık bir nesne örneği public class Blob { [BsonId] public ObjectId ID { get; set; } [BsonElement(“blobid”)] public string BlobId { get; set; } [BsonElement(“name”)] public string Name { get; set; } [BsonElement(“extension”)] public… Read more »

LINQPad – tcmb.gov.tr günlük kur bilgisi

void Main() { string path = “http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml”; XDocument xDoc = XDocument.Load(path); var tarih = xDoc.Element(“Tarih_Date”).Attribute(“Tarih”).Value; var usd = (from x in xDoc.Descendants(“Currency”) where (string)x.Attribute(“Kod”) == “USD” select x).FirstOrDefault(); usd.Element(“ForexBuying”).Value.Dump(); usd.Element(“ForexSelling”).Value.Dump(); }  

kendi imkanlarımız ile evde captcha yapımı

Alan Turing ‘i saygıyla andıktan sonra adım adım ilerleyelim. 1 – Alfa numerik karakterlerimizi oluşturalım: publicstring CreateCaptchaKey() { string[] chars = { “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “j”, “k”, “m”, “n”, “p”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “y”, “z”,… Read more »

ado.net temel işlemleri için helper

using System; using System.Collections.Generic; using System.Data.SqlClient; using System.Linq; using System.Text; using System.Threading.Tasks; using System.Configuration; using System.Data; using System.Text.RegularExpressions; namespace DBHelper { public static class Db { static string connectionString; [ThreadStatic] static SqlConnection connection; [ThreadStatic] static SqlTransaction transaction; static Db() { connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings[“DefaultConnection”].ConnectionString; } public static bool OpenConnection() { if… Read more »

powershell ile basit yedekleme kodu

      Yorum yok powershell ile basit yedekleme kodu

//dosya sıkıştırmak için gerekli kütüphane ekleniyor Add-Type -A System.IO.Compression.FileSystem //oluşacak zip dosyasının adı işlem tarihi ile aynı olacak $filename = [DateTime]::Now.ToString(“dd_MM_yyyy”) + “.zip” //veritabanının yedeği alınıyor (windows authentication) Backup-SqlDatabase -ServerInstance “SunucuAdı” -Database “VeriTabanıAdı” -BackupFile “C:\www\site\App_Data\DB.bak” //App_Data klasörü ile bak dosyası sıkıştırılıyor [IO.Compression.ZipFile]::CreateFromDirectory(‘C:\www\site\App_Data’, ‘c:\www\backup\’+ $filename) //veritabanı yedeği siliniyor Remove-Item C:\www\site\DB.bak