ado.net temel işlemleri için helper

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.SqlClient;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace DBHelper
{
  public static class Db
  {
    static string connectionString;

    [ThreadStatic]
    static SqlConnection connection;
    [ThreadStatic]
    static SqlTransaction transaction;

    static Db()
    {
      connectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DefaultConnection"].ConnectionString;
    }

    public static bool OpenConnection()
    {
      if (connection == null)
      {
        connection = new SqlConnection(connectionString);
      }
      if (connection.State == ConnectionState.Closed ||
        connection.State == ConnectionState.Broken)
      {
        connection.Open();
        return true;
      }
      return false;
    }

    static void CloseConnection(bool close)
    {
      if (close)
      {
        connection.Close();
        connection.Dispose();
        connection = null;
      }
    }

    static void SetParameterToCommand(SqlCommand command, string sql, params object[] parameterValues)
    {
      string pattern = @"@\w+";
      var parameterNamesFromQuery = Regex.Matches(sql, pattern);
      if (parameterNamesFromQuery.Count != parameterValues.Length)
        throw new Exception("Parametre eksik veya fazla!");

      for (int i = 0; i < parameterNamesFromQuery.Count; i++)
      {
        command.Parameters.AddWithValue(parameterNamesFromQuery[i].Value, parameterValues[i] ?? DBNull.Value);
      }
    }

    public static bool BeginTransaction()
    {
      if (transaction == null)
      {
        transaction = connection.BeginTransaction();
        return true;
      }
      return false;
    }

    public static void CommitTransaction(bool commit)
    {
      if (commit)
      {
        transaction.Commit();
        transaction.Dispose();
        transaction = null;
      }
    }

    public static void RollbackTransaction()
    {
      if (transaction != null)
      {
        transaction.Rollback();
        transaction.Dispose();
        transaction = null;
      }
    }

    public static object ExecuteScalar(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection))
      {
        SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          cmd.Transaction = transaction;

        try
        {
          return cmd.ExecuteScalar();
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

    public static int ExecuteNonQuery(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection))
      {
        SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          cmd.Transaction = transaction;

        try
        {
          return cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

    public static IDataReader ExecuteReader(string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, connection);
      SetParameterToCommand(cmd, sql, parameterValues);
      return cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection);
    }

    public static void FillTable(DataTable dataTable, string sql, params object[] parameterValues)
    {
      bool con = OpenConnection();
      using (SqlDataAdapter dap = new SqlDataAdapter(sql, connection))
      {
        dap.SelectCommand.CommandTimeout = 100;
        SetParameterToCommand(dap.SelectCommand, sql, parameterValues);

        if (transaction != null)
          dap.SelectCommand.Transaction = transaction;

        try
        {
          dap.Fill(dataTable);
        }
        finally
        {
          CloseConnection(con);
        }
      }
    }

  }
}

Örnek Kullanım:

Db.ExecuteNonQuery("insert Product values(@Name,@Amount)", name, amount);

Proje dosyası için Github

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir